WebMeeting

Zásady zpracování osobních údajů pro setkání Efektivní práce v Lamaelu

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány za účelem zajištění Vaší účasti na výše jmenovaném setkání, případně zajištění Vašeho přístupu k záznamu z tohoto setkání. Osobní údaje zadané prostřednictvím přihlašovacího formuláře nejsou používány pro marketingové účely s výjimkou zasílání e-mailů s informacemi o dalších on-line setkáních téhož pořadatele nebo zpracovatele.

Při zpracování osobních údajů se správce i zpracovatel řídí Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).

1. Informace o zpracování osobních údajů

1.1 Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je QUITEC s.r.o. (pořadatel setkání).

Zpracovatelem osobních údajů je Ag Art cz s.r.o., IČO: 289 10 613 (provozovatel systému Webmeeting.cz).

1.2 Kontaktní údaje správce a zpravovatele

Kontaktními údaji správce je poštovní adresa QUITEC s.r.o., Na Vyhlídce 1291, 252 10 Mníšek pod Brdy a e-mailový kontakt pavlik@quitec.cz

Kontaktními údaji zpracovaltele je poštovní adresa Ag Art cz s.r.o., Gercenova 980/14, 102 00 Praha 10 a e-mailový kontakt support@webmeeting.cz

1.3 Účel zpracování údajů

Účelem zpracování údajů je Vaše účast na on-line setkání, případně zajištění Vašeho přístupu k záznamu z tohoto setkání. Zpracování údajů je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů.

1.4 Doba uložení osobních údajů

Osobní údaje budou uloženy po dobu trvání účinků práv a povinností plynoucích ze smlouvy, včetně přiměřené doby pro uplatnění reklamace, a po dobu uchovávání statistik návštěvnosti konkrétního setkání správcem, nejdéle však po dobu tří let.

1.5 Smluvní požadavek

Poskytnutí osobních údajů není povinné, je ale nezbytné pro uzavření smlouvy – bez poskytnutí osobních údajů nelze Vaši účast na setkání uskutečnit.

1.6 Práva subjektů údajů

Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat po správci přístup k vlastním osobním údajům, právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Máte také právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

1.7 Další informace

Pro realizaci plateb kartou využívá správce zprostředkovatele, společnost pays.cz s.r.o., Štefánikova 1, 60200 Brno, IČ: 03686515. Zprostředkovatel plateb zpracovává pouze identifikátor přihlášení a informace o platbě.

2. Sdělení o zpracování osobních údajů

Jako subjekt údajů máte všechna práva plynoucí z nařízení GDPR, zejména pak:

2.1 Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo na přístup k osobním údajům, které se ho týkají, a právo na informace o účelu jejich zpracování, jejich kategorii, jejich případných příjemcích a o plánované době jejich zpracování. Máte také právo na informace o svých právech vůči správci.

2.2 Právo na opravu, výmaz a omezení zpracování

Máte právo na to, aby správce opravil nepřesnosti ve Vašich osobních údajích. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo právo požadovat, aby správce vymazal Vaše osobní údaje (například pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny) nebo požadovat, aby správce omezil zpracování Vašich údajů.

2.3 Právo na přenositelnost údajů

Máte právo na přístup k osobním údajům, které se ho týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

2.4 Právo vznést námitku a právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování

Máte právo požadovat, aby Vaše údaje nebyly využívány za účelem přímého marketingu nebo automatizovaného rozhodování včetně profilování.

2.5 Oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů

V případě i jen vážného podezření na porušení zabezpečení osobních údajů Vás o tom musíme informovat.


Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou účinné od 9.12.2021. Pokud pořadatel zásady zpracování osobních údajů změní, platí pro Vás ty, které byly vyhlášeny v okamžiku Vašeho přihlášení se k setkání.